Remarks on Bill C-428

Boozhoo ndinawemaaganag. Wabanakwut ndigo. Kwekwekipiness minawaa Ozowaabiitang ndizhinikaaz. Pizhiw ndoodem. Kaakakgiiwaatisoonigaming ndonjii. Nichiibiy midew. Ndanishinaabew. Shabashkaa’ininiwag izhinikaazowag ndinawemaaganag. Tobasonakwutiban gii-izhinkaazo ndehdehiban. Wabanakwut izhinkaazo minawaa nimishomisiban. Gii okijidaag ogowe gichi anishinaabeg. Wiinge nitaa gaa soongide’ewaad ogowe ininibanig. Gaa nibwaakaawaad minawaa. Ni gii miinigoog Anishinaabe pimadiziwin. Ndehdehiban ningii anishinaabemonotawigoog. Ogowe gichi anishinaabek ningii gikino’amawigoog Anishinaabe inaakonigewin. Gegit… Continue reading…